BAY ปักธงปี 65 ดันยอดปล่อยสินเชื่อโต 3-5%

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ธนาคารกรุงศรี กางเป้าหมายการเงินปี 65 สินเชื่อโต 3-5% ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 3.1-3.3% สัดส่วนการตั้งสำรองต่อสินเชื่อรวม 150-160 bps อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ 2.6% และอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพประมาณ 150%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ธนาคารแจ้งเป้าหมายทางการเงินสำหรับปี 2565 เพื่อเป็นข้อมูลเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชน รวมถึงใช้ในการสื่อสารแก่นักลงทุนและสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ 3-5% สัดส่วนสินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อรวม ประมาณ 50%
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 3.1-3.3%
การเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย Flat
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม Mid-40s
สัดส่วนการตั้งสำรองต่อสินเชื่อรวม 150-160 bps
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ 2.6%
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพประมาณ 150%

BAY ปักธงปี 65 ดันยอดปล่อยสินเชื่อโต 3-5%

เป้าหมายทางการเงินดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ของธนาคารในเบื้องตัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ธนาคารจะเผยแพร่เป้าหมายทางการเงินพร้อมรายละเอียดผ่านเว็บไซด์ของ ธนาคารที่เว็บไซต์กรุงศรี ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลนำเสนอ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business