ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลขาย IPO 130 ล้านหุ้น เข้า SET

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

 

บมจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทจะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้เพื่อใช้ในการขยายตัวแทนจำหน่าย ภายในปี 65-67 ได้แก่ การขยายร้าน Aquatek จำนวน 50 สาขา คาดใช้เงินลงทุนราว 150 ล้านบาท และการขยายร้าน Water Store จำนวน 5 สาขา คาดใช้เงินราว 15 ล้านบาท เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ คาดใช้เงินราว 35 ล้านบาท และใช้ในการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า ในปี 65-66 ได้แก่ ปรับปรุงขยายพื้นที่คลังสินค้าและลงทุนในระบบการจัดการคลังสินค้า และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ คาดใช้เงินลงทุนรวม 15 ล้านบาท รวมถึงใช้ในการขยายกำลังการผลิต ในปี 65-66 คาดใช้เงิน 5 ล้านบาท ที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บมจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI) ประกอบธุรกิจนำเข้า ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment) ครบวงจร ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ จำหน่ายไส้กรอง สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 450 ล้านบาท แบ่งเป็น 450 ล้านหุ้น โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 320 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สำหรับโครงการในอนาคต บริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท โดยจะขยายธุรกิจในทั้งด้านฐานลูกค้า กำลังการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงฐานผลิตภัณฑ์

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket